Spoločnosť bola založená v roku 1999 za účelom poskytovania a zabezpečovania služieb v oblasti správy nehnuteľností. Pri výkone správcovskej činnosti vychádzame najmä z požiadaviek vlastníkov bytov, z legislatívnych predpisov a poznatkov nadobudnutých dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy domov. Naša spoločnosť za dobu svojho pôsobenia nebola nikdy v konkurze a nebola dlžníkom žiadnym štátnym inštitúciám. Disponujeme vlastnými kancelárskymi priestormi s možnosťou bezproblémového parkovania v okolí. K dispozícii máme kvalitné počítačové vybavenie a vlastný vnútro firemný programový systém so zálohovaním údajov mimo sídla spoločnosti. V záujme zvýšenia operatívnosti pri výkone správy disponujeme dostatočným počtom motorových vozidiel.

   Ako správca s dlhoročnými skúsenosťami sa snažíme naše služby neustále inovovať a ponúkať kvalitu kráčajúcu s dnešnou dobou. Jedným z našich cieľov je, aby vlastníci bytov nemuseli navštevovať naše kancelárie a všetko potrebné mohli vybaviť z pohodlia domova, prípadne z práce.

Pre našich zákazníkov ponúkame moderné formy komunikácie a vybavovania žiadostí prostredníctvom internetu. Vieme vám ponúknuť prehľad denne aktualizovaných informácií o vašom dome, o stave vo „Fonde opráv“, o uhradených faktúrach či o stave vašich vlastných zálohových platieb prostredníctvom klientskej zóny, ktorá vám po zadaní prístupového hesla zobrazí informácie priamo z našich databáz.

To všetko zjednodušuje prístup k informáciám bez nutnosti osobnej návštevy.

Samozrejme však zostávajú aj záležitosti pre ktoré je nutné aby vlastník bytu navštívil správcu v jeho sídle. Stránkové hodiny sú u nás v pondelok od 7:00 do 12:00 a v stredu od 12:00 do 16:00.

Technický správcovia sú k dispozícii každý pracovný deň sú k dispozícii na svojich mobilných číslach, prípadne ich kontaktujte e-mailom.

Naši zamestnanci aktívne pôsobia v oblasti správy bytových domov viac ako 16 rokov a z hľadiska skúseností, praxe, právnej podpory, ako aj kvality výkonu správy sme radení medzi popredných správcov v Bratislave. Radi by sme vyzdvihli aktívne preškoľovanie zamestnancov, zúčastňovanie sa na konferenciách týkajúcich sa správy bytových domov a iné aktivity rozvíjajúce rozhľad či v oblasti správy, alebo v oblasti ekonomickej či technickej.

Garantujeme vlastníkom bezpečné a prehľadné spravovanie finančných prostriedkov vlastníkov na samostatných účtoch bytového domu a spoľahlivé zabezpečovanie plnení a služieb tak, aby sa Vám pohodlne bývalo.

Máme rozsiahle skúsenosti so získavaním nenávratných dotácií a úverov na odstraňovanie systémových porúch bytových domov ako aj s komplexnou obnovou bytových domov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a z komerčných bánk. K 31.12.2015 sme zo 110 domov v našej správe čiastočne alebo úplne obnovili 71 bytových domov a máme schválené prostriedky na obnovu ďalších 5 domov v roku 2016.

Správu domov považujeme za prevažne organizačnú činnosť, ktorá má viesť k naplneniu všetkých potrieb starostlivosti o spoločné časti domu a o zabezpečenie všetkých služieb spojených s užívaním bytu vo vlastníctve občana. Očakávame, že našim partnerom sú vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorí sa aktívne zapájajú do rozhodovania o spoločnom majetku a ktorí si uvedomujú, že právo vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru súčasne sprevádza aj povinnosť rozhodovať o spoločných častiach a zariadeniach domu, teda starať sa o to, ako sa dom spravuje. V tomto vzťahu chceme svojou prácou a nasadením poskytovať najvyššiu možnú kvalitu nami poskytovaných služieb.

Technické zabezpečenie prác a činností spojených so správou bytového domu si vyžaduje dobrých dodávateľov vyskúšaných praxou a aktívny prístup správcu v súčinnosti so zástupcom vlastníkov. Spoločnosť NOVBYT za dlhé roky svojho pôsobenia v oblasti správy domov disponuje rozsiahlou databázou preverených firiem z rôznych oblastí.

Uložiť

Uložiť