Pre objekty v našej správe poskytujeme tieto štandardné služby

 • Zriadime pre Vás účet domu v bankovom ústave,
 • Zabezpečíme Vám poistenie, ktoré by podľa druhu poistenia mohlo úplne pokryť náklady na obnovu alebo znovu postavenie domu.
 • Vedieme prehľadnú evidenciu príjmov a výdavkov na účte domu,
 • Pravidelne vypracúvame a predkladáme vyúčtovanie tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv,
 • Predkladáme jednotlivým vlastníkom prehľadné vyúčtovanie služieb spojených s bývaním,
 • Vydávame a upravujeme Predpis mesačného preddavku na základe skutočných nákladov predchádzajúcich období,
 • Zabezpečujeme spracovanie podvojného účtovníctva domu,
 • Zabezpečujeme pre Vás sledovanie platieb, upomínanie neplatičov až po súdne vymáhanie alebo dražbu.
 • A ďalšie ekonomické služby potrebné pre správne fungovanie domu

Pre SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV BYTOV zabezpečujeme dohodnuté činnosti na základe a v zmysle Mandátnej zmluvy

 • Ponúkame zriadenie účtu domu v bankovom ústave,
 • Vedieme evidenciu príjmov a výdavkov na účte domu,
 • Vypracujeme a predkladáme vyúčtovanie tvorby a čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv,
 • Vybavujeme reklamácie z ročného vyúčtovania jednotlivých vlastníkov a vyplácame preplatky,
 • Vydávame a upravujeme Predpis mesačného preddavku v mene SVB na základe skutočných nákladov predchádzajúcich období,
 • Sledujeme a kontrolujeme cenovú, technickú a vecnú správnosť odoberaných plnení spojeným s užívaním bytov v bytovom dome v spolupráci s predsedom spoločenstva vlastníkov,
 • Zabezpečujeme spracovanie podvojného účtovníctva SVB,
 • Vykonávame upomienkové konanie,
 • Zabezpečujeme vymáhanie nedoplatkov.
 • A ďalšie ekonomické služby potrebné pre správne fungovanie domu