Dlhodobo pôsobíme v oblasti problematiky zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, spolupracujeme s viacerými poprednými odborníkmi v oblasti správy bytových domov a môžeme sa prezentovať úspešnou súdnou praxou pri zastupovaní záujmov vlastníkov bytov.

Poskytujeme nasledujúce právne služby

  • právne poradenstvo v oblasti výkonu správy v zmysle zákona NR SR 182/93 Z.z. v platnom znení,
  • uzatvárame v mene vlastníkov zmluvy s tretími osobami na dodávku plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov (ak sú už uzavreté, pokračujeme v nich, prípadne ich na Vašu žiadosť prehodnotíme) a zmluvy na zabezpečenie údržby a opráv domu,
  • uzatvárame v mene vlastníkov nájomné zmluvy na prenájom spoločných priestorov v dome na základe písomnej požiadavky vlastníkov,
  • sledujeme a zabezpečujeme dodržiavanie uzatvorených zmlúv,
  • zabezpečujeme mimosúdne (upomienka, exekúcia, verejná dražba) i súdne vymáhanie pohľadávok,
  • zabezpečujeme pre vlastníkov právnu výpomoc vo veciach súvisiacich so správou domu.
  • a iné právne služby.