V rámci starostlivosti o tepelno-technické zariadenia vykonávame:

 • kontrolu a uzatváranie zmlúv na dodávky tepla a teplej vody
 • kontroly rozvodov ústredného kúrenia a teplej vody pred začiatkom vykurovacej sezóny
 • kontroly nastavenia hydraulického vyregulovania ÚK a TV v dome
 • pravidelné mesačné odpočty meračov ÚK a TV
 • mesačné vyhodnocovanie nameraných hodnôt ÚK a TV a v prípade zistenia závažných odchýlok zisťovanie a odstránenie ich príčin
 • pravidelné metrologické overovanie meračov ÚK a TV
 • vybavovanie reklamácií na dodávku uvedených médií
 • vypracovanie podkladov pre správne ročné vyúčtovanie spotreby médií

Na základe dlhodobých skúseností v oblasti energetiky Vám vieme navrhnúť kroky potrebné na dosiahnutie úspor vo Vašom dome a zabezpečiť ich realizáciu a výhodné financovanie.

Usporte na energiách

 • osadením termostatických ventilov, vrátane moderných programovateľných, na jednoduché nastavenie vykurovania bytu počas dňa a počas dní v týždni,
 • inštaláciou moderných pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (meračov) na vykurovacie telesá,
 • výmenou plastových okien v bytoch,
 • vytesnením vchodových a schodiskových priestorov domu,
 • zateplením obvodových múrov domu, strechy a suterénu.

Vaša úspora - náš cieľ ...

Zatepľovanie obytných domov je dodatočnou tepelnou ochranou stavebných konštrukcií a budov. Vykonáva sa ako súbor technických opatrení umožňujúcich zabudovanie prídavných vrstiev stavebnej konštrukcie na jej vonkajšej strane.

Nie len staré obytné budovy, ale aj novšie, postavené po roku 1970 majú problémy so zatekaním, vysokou spotrebou energie na vykurovanie, prípadne s hygienickými nedostatkami, prejavujúcimi sa vznikom plesní.

Obnovou bytových domov sa zabezpečujú základné požiadavky na
 • statickú bezpečnosť,
 • požiarnu a užívateľskú bezpečnosť,
 • hygienu, zdravie a životné prostredie,
 • akustickú a tepelnú ochranu a
 • zníženie nákladov na energie a vykurovanie.
Zvyšujúce sa ceny energií a tepla vyvolávajú potrebu znižovať tepelné straty pri vykurovaní budov zlepšovaním tepelnotechnických vlastností zateplením všetkých stavebných konštrukcií, kde vznikajú tepelné straty, t.j.:
 • zateplením obvodového a strešného plášťa,
 • vnútorných deliacich konštrukcií medzi nevykurovanými a vykurovanými priestormi,
 • výmenou okien a
 • osadením termostatických ventilov.

Aplikovaním týchto opatrení je možné dosiahnuť zníženie spotreby energie na vykurovanie až o viac ako 60% v závislosti od veku budovy.