Spoločenstvá vlastníkov bytov sú pre nás dôležitými partnermi, ktorím poskytujeme širokú škálu voliteľných služieb ako napríklad:

 • Komplexné vedenie účtovníctva
 • Vydávanie predpisu zálohových platieb za služby spojené s užívaním bytu
 • Vypracovanie ročného vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu
 • Vyúčtovanie tepla a TÚV.
 • Sledovanie úhrad záloh
 • Vymáhanie nedoplatkov.
 • Prístup na informačný portál, kde ponúkame prehľad denne aktualizovaných informácií o vašom dome, o stave vo „Fonde opráv“, o uhradených faktúrach či o stave vašich vlastných zálohových platieb
 • Pomoc pri investičných akciách na rekonštrukciu a modernizáciu domu,
 • Sledovanie a zabezpečovanie odborných revíznych prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení v zákonom určených lehotách.
 • Spolupráca a technická podpora pri údržbe a opravách spoločných častí a zariadení domu.
 • Vykonávanie obhliadok technického stavu domu
 • Vypracovanie Plánu opráv a údržby domu na nasledujúci rok,
 • Zmluvnú nepretržitú a spoľahlivú havarijnú službu s rýchlymi reakčnými časmi bez paušálnych poplatkov.
 • Zabezpečíme Vám upratovanie spoločných priestorov bytového domu, zimnú údržbu priľahlých komunikácii podľa platného VZN, a všetky iné potrebné služby.
 • Pomôžeme Vám pri získavaní dotácie na odstránenie systémových vád panelových domov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR).
 • Pomôžeme Vám pri získavaní úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania.
 • Pomôžeme Vám pri získavaní Úverov z komerčných bánk, založenie stavebného sporenia atď.
 • a mnohé iné…

 

Kvalitné služby za rozumnú cenu…