Technická správa bytového domu je dôležitá a rozsiahla oblasť činností. Vyžaduje si rozsiahle odborné znalosti v mnohých profesiách pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky bytového domu. V neposlednom rade vyžaduje tiež aktívny prístup správcu v súčinnosti so zástupcom vlastníkov, dokonalú znalosť technického stavu bytového domu a správne nastavenú tvorbu Fondu prevádzky, údržby a opráv. Veľký dôraz kladieme na výber kvalitných dodávateľov overených praxou.
V rámci technickej správy pre vás zabezpečíme:

 • Sledujeme a kontrolujeme v spolupráci so zástupcom vlastníkov cenovú, technickú a vecnú správnosť odoberaných plnení spojeným s užívaním bytov v bytovom dome,
 • Investičné akcie na rekonštrukciu a modernizáciu domu, odborné revízne prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení v zákonom určených lehotách.
 • Odstránenie opatrení uložených odbornými prehliadkami, skúškami alebo kontrolami.
 • Údržbu a opravy spoločných častí a zariadení domu.
 • Vykonávame obhliadky technického stavu domu
 • Vypracujeme pre Vás Plán opráv a údržby domu na nasledujúci rok,
 • Na základe odsúhlaseného Plánu opráv domu sa v nasledujúcom roku postupuje pri objednávaní služieb,
 • Nepretržitú a spoľahlivú havarijnú službu s rýchlymi reakčnými časmi.
 • Upratovanie spoločných priestorov bytového domu, zimnú údržbu priľahlých komunikácii podľa platného VZN, a všetky iné potrebné služby.
 • Zúčastňujeme sa v mene vlastníkov za prítomnosti zástupcu vlastníkov alebo predsedu spoločenstva na kontrolách štátneho odborného dozoru.
 • Odpočty a overovanie meradiel spotreby tepelnej energie, teplej úžitkovej vody a studenej vody.
 • Rozúčtovanie tepla a TÚV.
 • Preberáme a vedieme technickú dokumentáciu domu.
 • Pomôžeme Vám pri získavaní dotácie na odstránenie systémových vád panelových domov z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR).
 • Pomôžeme Vám pri získavaní úverov zo štátneho fondu rozvoja bývania.
 • Pomôžeme Vám pri získavaní Úverov z komerčných bánk, založenie stavebného sporenia atď.

Pre našich zákazníkov ponúkame moderné formy komunikácie a vybavovania žiadostí prostredníctvom internetu. Vieme vám ponúknuť prehľad denne aktualizovaných informácií o vašom dome, o stave vo „Fonde opráv“, o uhradených faktúrach či o stave vašich vlastných zálohových platieb prostredníctvom „Klientskej zóny“, ktorá vám po zadaní prístupového hesla zobrazí aktuálne informácie priamo z našich databáz.

Kvalitné služby za rozumnú cenu…